Dịch vụ giải thể công ty

CKTC cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói và thành lập công ty tại Việt Nam. Ngoài ra, CKTC còn cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp; dịch vụ giải thể công ty trọn gói.

Chìa Khóa Thành Công hướng dẫn cách làm thủ tục dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân; giải thể công ty cổ phần; giải thể công ty TNHH; dịch vụ giải thể công ty liên doanh.

Để tiến hành dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Sở KHĐT. Đăng báo bố cáo giải thể ít nhất 30 ngày rồi mới nộp hồ sơ lên Sở KHĐT:

– Trong thời gian làm thủ tục dịch vụ giải thể doanh nghiệp để tiến hành đóng mã số thuế. Hồ sơ gửi lên thuế, thiếu đâu họ sẽ bảo mình bổ sung để giải thể công ty;

– Về nguyên tắc, muốn giải thể công ty – giải thể doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ; thanh lý các hợp đồng, có xác nhận đóng mã số thuế của cơ quan thuế. Nộp kèm theo với hồ sơ lên Sở KHĐT; 03 số báo đã đăng bố cáo giải thể công ty; giấy tờ trả dấu. Nên trả dấu khi hồ sơ đã ổn hết vì trả dấu xong sẽ không có gì sửa hồ sơ;

– Thuế là thủ tục phức tạp nhất, xong thuế thì gần như đã xong.

1. Thủ tục giải thể công ty cổ phần – Dịch vụ giải thể doanh nghiệp:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

– Biên bản họp và quyết định của đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

– Xác nhận của ngân hàng nơi công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản; (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản);

– Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định;

– Thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan Thuế);

– Giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định; (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan công an);

– Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN; (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm giấy phép thành lập doanh nghiệp);

– Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể. Trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ; gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động;

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD. Thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

2. Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên – Dịch vụ giải thể doanh nghiệp:

Hồ sơ giải thể công ty gồm:

– Quyết định giải thể công ty do chủ sở hữu ký tên.

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết. (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp; những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động; phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động; nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).

– Thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể. (Phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-KHĐT ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

– Bản chính giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư.

– Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết.

Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

– Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế;

– Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

Lưu ý: Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của cục thuế; tổng cục hải quan; bảo hiểm xã hội thành phố/tỉnh. Xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

3. Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên – Dịch vụ giải thể doanh nghiệp:

Hồ sơ giải thể công ty gồm:

– Biên bản họp hội đồng thành viên;

– Quyết định giải thể công ty do chủ chủ tịch hội đồng thành viên ký tên;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế  và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết. (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp; những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động; phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động; nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định);

– Thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể; (phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-KHĐT ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

– Bản chính giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư;

– Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết.

Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

– Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế;

– Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước.

Lưu ý: Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của cục thuế; tổng cục hải quan; bảo hiểm xã hội thành phố/tỉnh. Xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân – Dịch vụ giải thể doanh nghiệp:

– Quyết định giải thể doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp ký tên.

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

– Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận).

– Thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể.

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu.

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế; hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

5. Hướng dẫn trình tự các bước giải thể doanh nghiệp – giải thể công ty:

Bước 1 – Giải thể công ty:

– Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng; kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên); chủ sở hữu công ty (công ty TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản. Trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, quyết định giải thể phải gửi đến cơ quan ĐKKD cấp tỉnh. Tất cả các chủ nợ, người có quyền, người lao động trong doanh nghiệp. Và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời, thông báo giải thể doanh nghiệp phải đăng ít nhất trong ba số báo liên tiếp.

Quyết định giải thể phải gửi cho các chủ nợ kèm theo phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2 – Giải thể doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 3 – Giải thể công ty:

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính.

Bước 4 – Giải thể công ty:

– Hồ sơ hợp lệ, cơ quan ĐKKD yêu cầu doanh nghiệp trả dấu cho cơ quan công an. Doanh nghiệp nộp xác nhận đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp nộp kèm thông báo giải thể và các bản cam kết liên quan..

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Chú ý các bước giải thể công ty:

– Trả dấu cho cơ quan công an, khi cơ quan ĐKKD có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này thực hiện trước khi có thông báo thì rất có thể các văn bản; biểu mẫu của doanh nghiệp sẽ không được đóng dấu đầy đủ. Dẫn đến gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp theo.

– Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp; đòi hỏi kết quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để có những hướng dẫn cụ thể.

Tham khảo bảng giá dịch vụ giải thể công ty tại CKTC.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339